Услуги

Тука сме за да Ви помогнеме

Услуги:

 • невропсихолошка процена на внимание, концентрација, помнење, говорно-јазични способности, визуелна перцепција, процена на конструктивни капацитети, на промени во однесување и сл.;
 • индивидуално приспособени програми за неврокогнитивна рехабилитација;
 • психолошка евалуација (процена на интелектуални способности, профил на личност);
 • индивидуална психотерапија;
 • поддршка и едукација на семејството;
 • работа со поединечни групи пациенти кои страдаат од одредено заболување на пр. епилепсија, мултиплекс склероза...

За пациенти:

 • со умерено когнитивно оштетување;
 • со отежната или со нарушена концентрација;
 • со тешкотии при помнење;
 • со отежнати говорно-јазични способности;
 • со оштетена ориентација во просторот;
 • со деменција (Алцхајмерова болест, Паркинсонова болест, васкуларна деменција...);
 • со епилепсија;
 • со мозочни удари и со останати церебро-васкуларни оштетувања;
 • со мултиплекс склероза;
 • со травматски/стекнати повреди на мозокот;
 • при состојби по хируршки интервенции условени од различна природа (мозочни тумори, крвавења...);
 • со интелектуална попреченост – за процена;
 • со анксиозни нарушувања;
 • со опсесивно-компулсивни нарушувања;
 • со депресивни нарушувања како резултат на основно заболување.